AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR

BAIX EBRE

DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 397/2005

En data 11/10/2005, RE 3294'de data 13/10/2005, ha tingut entrada en aquest Ajuntáment la comunicació de la resolució dictada pel Jutjat contenciosoadministratiu núm. 2 de Tarragona, per la qual, primer, es té per interposat recurs contenciosoadministratiu ordinari 304/2005 contra el conveni urbanístic de data 19/11/2004 subscrit per l'alcaldia i la representació legal de la societat Las Tres Calas, SA; segon, s'ordena la remissió del corresponent expedient administratiu. i tercer, s'ordena la notificació. als interessats en l'expedient, de la Resolució en què s'acordi la remissió de l'expedient administratiu a la Sala, a efectes de citació a termini.

Vist el que es disposa als articles 48 i 49 de la Llei 29/1998, de 13/7/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosoadministrativa;

DISPOSO:

PRIMER.- Ordenar que es remeti l'expedient referenciat al Jutjat contenciosoadministratiu núm. 2 de Tarragona.

SEGON.- Disposar que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es personi en el recurs contenciosoadministratiu ordinari 304/2005, com a part demandada.

TERCER.- Encarregar la representació i defensa lletrada de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar a la procuradora Sra. Maria del Carmen Martínez de Sas i a l'advocat senyor Miquel Nolla Pujals respectivament.

QUART.- Disposar que es notifiqui el present Decret a tots aquells que apareguin com a interessats en l'expedient, perquè els serveixi com a emplacament per si convé als seus interessos comparèixer i personar-se en el procediment.

L'Ametl-la-de Mar, 25/10/2005 L'alcalde,Andreu,' Marti i Garcia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sant Joan, 55 - 43860 L´AMETLLA DE MAR Tel. 977 45 60 00 FAX 977 45 68 38 - CIF: P-4301300/B