AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR BAIX EBRE

- 3 NOV. 2005

2613

Sr. /Sra
A.
URB.TRES CALES
L'AMETLLA DE MAR (TARRAGONA)

Assumpte: Recurs contenciosoadministratiu ordinari 304/2005, interposat per l'Associació de Veins Mediterrània i l'Ens Urbanistic de Conservació Tres Calas, contra l`Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Citació a termini d'interessats.

Senyor/a:

D'acord amb el que disposa l'article 49 de la Llei 29/1998, de 13/7/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosoadministrativa, us notifiquem el Decret de l'Alcaldia adjunt, 397/2005, de data 25/10/2005, pel qual s'ordena la remissió de l'expedient administratiu de referència.

Així mateix, us citem a termini perquè, si ho considereu adient a la defensa dels vostres interessos pugueu, en el termini de nou dies comptadors des de l'endemà de rebre aquest escrit, comparèixer i personar-vos davant del Jutjat contenciosadministratiu 2 de Tarragona, mitjancant procurador i advocat o només mitjancant advocat. En el cas de personar-vos fóra de termini s'us tindrà com a part, sense que per aquest fet es retrotragui o s'interrompi el curs del procediment, i en el cas de no personar-vos el procediment continuarà sense cap notificació cap a la vostra entitat.


L'Ametlla de Mar, 02/11/2005 L'alcalde,

Andreu Marti i Garci

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sant Joan, 55 - 43860 L´AMETLLA DE MAR Tel. 977 45 60 00 FAX 977 45 68 38 - CIF: P-4301300/B